Från SIF:s hemsida:

Upplagd av: MagdalenaH 29-04-2015

Under helgen informerade RFs styrelse (RS) om deras förslag till beslut om medlemskap som respektive förbund har att rösta om på RF stämman i Helsingborg den sista helgen i maj. RS yrkanden går att läsa i bifogade dokument.

RF styrelsens förslag är att bifalla Svenska Cricketförbundets ansökan och att yrka avslag på Svenska Armborstunionens, Svenska Bridgeförbundets, Svenska Cheerledningförbundets och Svenska Islandshästförbundets medlemsansökningar.

Skälet till att RS yrkar avkall på SIFs ansökan anges som att ”SIFs verksamhet är nära besläktad med den verksamhet som bedrivs inom SvRF där den främsta beröringspunkten självfallet är hästen som utgångspunkt för den idrottsliga verksamheten”.

Man säger vidare i sin skrivelse att ”SvRF och SIF bör återuppta förhandlingar om ett samarbete i någon form och att RS är villig att medverka till en lösning för att förverkliga ett samarbete i någon form”. Skulle ett nytt samarbetsavtal med SvRF inte koma till stånd, är det RF stämman och inte RS styrelse som är högsta beslutande organ i frågan om vårt medlemskap i RF.

Måndagen den 13 april träffade projektledare Gunnar Werner SvRF för en diskussion om hur ett nytt associationsavtal med SvRF skulle kunna se ut. Det mötet mynnade ut i att vi, fredagen den 17 april, överlämnade ett nytt avtalsförslag till SvRF som på ett tydligare sätt än det nu uppsagda möjliggör en fortsatt egen verksamhetsutveckling av respektive förbund istället för att som i det uppsagda avtalet fokusera på att omedelbart hitta samarbets- och synergieffekter. Man kan enkelt uttrycka det som att respektive förbund i detta förslag är lika intakta och unika som tidigare med opererar som två systerförbund vid sidan om varandra.

SIF har ännu inte fått en återkoppling på detta förslag med bjöd fredagen den 24 april in SvRF till en ny förhandling för att tillsammans med RF gå igenom det nu föreliggande avtalsförslaget från oss.

Vi återkommer med ny information efter det mötet som med största sannolikhet kommer att ske i början av nästa vecka. SvRFs och RFs inställning till vårt förslag kommer att vara av avgörande betydelse för vilka nya aktiviteter som behöver vidtas inför RF stämman. Redan nu pågår dock en dialog med några av de intressenter som vi behöver stöd och hjälp ifrån.

Som sagt; vi återkommer. Och innan dess; varmt välkomna med era frågor och funderingar, antingen till mig eller Gunnar.

Med bästa islandshäst hälsningar

Jan Ljungholm/ SIFs ordförande