Hej,

Eftersom vi på årsmötet
inte hann med att gå igenom motionerna som inkommt till SIF så vill vi uppmana
alla att läsa igenom motionerna som finns nedan och att inkomma med synpunkter
om det är så att ni tycker att vi i Bifrost ska ställa oss annorlunda till
motionerna än vad SIFs styrelse förseslår.

Maila eventuella
synpunkter till Pernilla på: leipobacken@gmail.com

Motioner till riksårsmötet 2014

MOTION nr 1, Falki Barbro Bäckström

Förslag

Att SIF undersöker möjligheterna till att
utarbeta ett regelverk för inomhus- och istävlingar, och att arbeta för att det även finns officiella
tävlingar på olika nivåer med framtida SM som mål.

Motivering

Falki tror att det finns en stor potential
för vår sport att växa och utvecklas på ett positivt sätt med dessa typer av tävlingar.

Styrelsen föreslår

att motionen bifalles

Motivering

Motionen beskriver den nya situation som
uppstått i tävlingsvärld de senaste åren. Det är angeläget att utreda vilka åtgärder som SIF genom
sin sportsektion kan vidta. Således kommer styrelsen och sportsektionen under året att utreda
frågan och framlägga förslag.

MOTION nr 2, Jór, Gauti, Fákur, Vakur,
Stigandi, Kongur, Sigur, och Vaengur

Förslag

Yrkande att åldersgränsen för medlemskap
som junior i SIF skall höjas till och mer det år man fyller 21år, i stället för nuvarande 18år.

Motivering

Medlemmar tävlar som Young Rider till och
med det år de fyller 21år. Der vore lämpligt att också medlemsavgiften ungdom följer den
åldersgränsen. De flesta ungdomar studerar direkt efter gymnasiet och har därmed en låg inkomst.
Att höjas till senior det året man fyller 19 år innebär en högre medlemsavgift som kan vara ett
hinder för fortsatt medlemskap för vissa. Vi ser en trend där medlemsantalet minskar för varje år. Att
höja åldergränsen för seniormedlemskap till det år man fyller 22 kan vara en åtgärd i rätt
riktning.

Styrelsen föreslår

att motionen avslås

Motivering

Styrelsen sympatiserar med motionärens
intentioner. De allra flesta idrottsföreningar tillämpar 18 år som åldersgräns för junior/senior, så även
SvRF.

Styrelsen lägger dessutom fram en
proposition om ändrad medlemsstruktur, som kommer att påverka medlemsavgifterna i positiv
riktning, dvs de blir lägre. Om denna reform bifalles av stämman, så bör den få verka och
utvärderas innan ytterligare åtgärder vidtas.

MOTION nr 3, My Kolskog

Förslag

Yrkar för att det i förbundsstyrelsen
skall sitta två ungdomar, som är under 26 år när de väljs, på ordinarie poster.

Motivering

Mot bakgrund av den framtidsspaning som
gjordes 2011 av flera organisationer inom hästnäringen, där två utmaningar identifierades för SIF,
ökad rekrytering och reellt ungdomsinflytande.

Ungdomsinflytandet i SIF har stor
potential i nuläget, under 2013 har två utbildningar genomförts som engagerat över 30 ungdomar. I denna
grupp finns flera intresserade och kompetenta ungdomar som har ett starkt engagemang att föra
förbudet vidare. Det skulle vara ett stort steg i riktning mot det långsiktiga målet öka det reella
ungdomsinflytandet i förbundet.

Styrelsen föreslår

att motionen avslås

Motivering

Styrelsen känner stor sympati för
motionärens engagemang för ungdomar och delar åsikten att undkomar måste beredas plats i vår
organisation. Det är dock styrelsens åsikt att detta bör göras på många sätt och inte nödvändigtvis genom
att kvotera in ungdomar i förbundets styrelse. Detta har med skiftande framgång prövats men
styrelsen är inte dock inte främmande för att valberedning får tydliga instruktioner att om möjligt
föreslå ungdomar under 26 år till platser som ledamot i styrelsen.

Ungdomssektionen bör få i uppgift att
försöka hitta unga kandidater inte bara till förbundetsstyrelse utan även till platser inom de olika
sektionernas styrelser.

MOTION nr 4, Marcus Ljungqvist medlem i
Framtids Islandshästförening

Förslag

Att Riksårsmöte ger förbundsstyrelsen i
uppdrag att upprätta en offentlig arbetsordning för Svenska

Islandshästförbundet

Denna arbetsordning skall innefatta:

1. Beskrivning av förbundet, dess olika
nivåer och ansvarsområden

2. Beskrivning av kansli, arbetsuppgifter
arbetstider mm

3. Beskrivning av ekonomisk ersättning,
hantering av rekvisitioner, kostnadsersättningar

och budgetansvar

4. Post och eposthantering

5. Styrelsen och sektionernas
arbetsordning

6. Överföringsregler från avgående till
tillträdande förtroendevalda

7. Beskrivning av riksårsmötes arbetsgång

8. Jävsregler

9. Värdegrund

Denna arbetsordning skall uppdateras
årligen och finnas tydligt åtkomlig på förbundets hemsida.

Motivering

SIF som förbund har vuxit mycket snabbt
och ökade krav på professionalism kräver kvalitetssäkring.

Arbetsordningen är ett sätt att undvika
att förbundets förtroendevalda misstänkliggörs och skapar arbetsro. Det bör minska avståndet mellan
medlemmar och förtroendevalda samt öka transparensen i hela organisationen.

En hel del av innehållet i en
arbetsordning finns redan i diverse dokument och annat som praxis inom förbundet.

Det finns mycket bra exempel från vårt
systerförbund Dansk islandshästförening på en sådan arbetsordning. Finns att ladda ned från
www.islandshest.dk (DIs hemsida)

Styrelsen föreslår

Motionen anses som besvarad

Motivering

Motionsskrivaren tar upp ett angeläget
ärende som förbundsstyrelse arbetar med för närvarande.

Styrelsen ämnar ta i beaktande de förslag
som motionsställaren framför.

MOTION nr 5, Marcus Ljungqvist medlem i
Framtids Islandshästförening

Förslag

Att förbundet upparbetar en dokumentbank
där alla dokument publiceras löpande så som styrelseprotokoll, ekonomisk redovisning,
sektionsprotokoll, budgetar och årsredovisningar.

I denna dokumentbank finns också en logg
för förbundets aktiviteter i form av styrelsemöten och sektionsmöten, samt andra aktiviteter som
planeras.

Motivering

För ökad transparens och trovärdighet i en
modern förening finns inget att dölja. Därför bör det finnas på förbundets hemsida. Inkluderande
även tidigare års dokument. Bra exempel finns från vårt systerförbund Dansk Islandshästförening
finns att ladda ned från www.islandshest.dk (DIs hemsida)

Styrelsen föreslår

Motionen bifalles

Motivering

Styrelsen uppskattar motionärens initiativ
i en fråga som länge upptagit styrelsens tankar. Styrelsen avser att under året implementera
motionärens önskemål. Först måste det dock snabbt utredas vilka dokument och i vilken form dessa låter sig
publiceras.